Gündem

Piyasadan haberler

AKMGY… Şirket Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan kar payı dağıtımının, 14.905.600,00-TL tutarındaki ikinci taksitinin 24.08.2021 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir.

BJKAS… 28 Haziran 2021 tarihli özel durum açıklamasında, UEFA Financial Fair Play Regülasyonunun vadesi geçmiş borçlara ilişkin hükümleri ilgili süreler içerisinde yerine getirmediği, bu sebeple de 2021/2022 UEFA gelirlerinin %15’ine el konulacağına, ancak ilgili borçları 30 Haziran 2021 tarihine kadar ortadan kaldırmamız durumunda ilgili yaptırımın uygulanmayacağına, bununla birlikte bu süre zarfında alacaklıların haklarından feragat etmeleri veya yetkili mahkeme kararınca 30 Haziran 2021 tarihine kadar vadesi geçmiş borçların sadece bir kısmının ödenmesi gerektiğine karar vermesi durumunda Şirketin daha düşük tutar ödemesine izin verileceğine yer verilmişti. Şirket, CAS nezdindeki vadesi geçmiş borçlara ilişkin yükümlülüklerini, hukuki haklar da saklı kalmak kaydıyla, yerine getirmiş olduğundan, daha önceki açıklamada bahsedilen yaptırımlar ortadan kalkmıştır.

COSMO… Bağlı ortaklık, Enerji Ofisi Akaryakıt Paz. ve Dağ. A.Ş ile yürütülen olası ortaklık ve işbirliği görüşmeleri kapsamında Almanya’da yerleşik Slone Consulting GmbH şirketi yetkililerine, 16-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında, Derince, Marmara Ereğlisi ve Antalya Bölge ofislerinde, saha ve araçlar hakkında, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Altınışık ve şirket operasyon uzmanları tarafından yerinde sunum yapılarak bilgilendirme yapacaklardır.

DGKLB… Yönetim Kurulunun 28.07.2021 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, Amerika Birleşik Devletlerinin New Jersey Eyaletinde “Doğtas Furnature USA INC.” unvanlı bağlı ortak kuruluşuna ilişkin işlemler Amerika Birleşik Devletlerinde tamamlanmıştır.

ECILC… Bağlı ortaklık EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. (EİP), “Vicineum” markalı ilacın, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde pazarlama ve satış hakları için bugün (5 Ağustos 2021) Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Sesen Bio Inc. ile lisans ve dağıtım anlaşması imzalayacaktır. Kanserli hastaların tedavisi için hedeflenmiş füzyon proteini terapötiklerini geliştiren Sesen Bio Inc. şirketine anlaşma uyarınca 1.500.000 ABD Doları ön ödeme ve net satış üzerinden %30 telif hakkı ödemesi yapılacaktır. Vicineum; Oportuzumab monotax etken maddeli bir ilaçtır. BCG tedavisine cevap vermeyen Kasa Invaze Olmamış Mesane Kanserinin tedavisi için Pseudomonas Exotoxin A’nın kesilmiş formuna bağlanmış EpCAM antikor fragmanından oluşan, lokal olarak uygulanan hedeflenmiş bir füzyon proteinidir. ABD’de BCG tedavisine cevap vermeyen Kasa Invaze Olmamış Mesane Kanseri hastalarında endikasyonunda (tedavide kullanımında) Food and Drug Administration (FDA) nezdinde ruhsatlandırma süreci devam eden ilacın, 2021 yılı son çeyreğinde pazara sunulmuş olması planlanmaktadır. Avrupa’da ise 2022 yılının ilk çeyreğinde ruhsatın onaylanacağı öngörülmektedir. Vicineum’un ABD pazarına sunulmasından sonra Türkiye’de ruhsatlandırılması için gerekli başvuru dokümanları hazırlanarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na (TİTCK) başvurulacaktır. 2022 yılı içerisinde ruhsat başvurusunun yapılması öngörülmekte olup, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalı hastalar için ödeme onayının alınmasını takiben 2025 yılı içerisinde ruhsatlı ilaç statüsünde pazara sunulması planlanmaktadır.

FORMT… 29.07.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılı olağan genel kurul 2. Toplantısında onaylanmış olan Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6’ncı maddesinin tadili Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 04.08.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

GLRYH… Şirket yönetim kurulunun 04.08.2021 tarihli toplantısında, kayıtlı sermaye tavanının dolmuş olması sebebiyle, kayıtlı sermaye tavanının 360.000.000 TL’ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2025 yılına kadar uzatılmasına karar verilmiş olup, esas sözleşme tadilinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmuştur.

 GLRYH… “Şirket bağlı ortaklıklarından ICG Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından, faaliyet konusu inşaat, taahhüt ve müteahhitlik olan, 10.000.000 TL sermayeli Şehristan Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirket sermayesinin %10’una 1.000.000 TL karşılığında kurucu ortak olarak iştirak edilmiş olup, söz konusu şirketin kuruluşu 05.08.2021 tarihi itibarıyla gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesinde ICG Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından sahip olunan paylar karşılığı sermaye koyma borcunun %25’i olan 250.000 TL sermaye ödemesi yapılmıştır. Kalan sermaye tutarı ise 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 2 yıl içerisinde ödenecektir.

IZMDC… 27.05.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile Ülkedeki mevcut ham çelik üretimindeki ortalama %3,5 olan pay yaklaşık %7’ye yükselterek Sektördeki yerimizi güçlendirmek ve büyüyerek ciromuzu artırmak adına; çelikhane üretim kapasitemizi iki katı olacak şekilde 1.400.000 ton/yıl’dan 2.800.000 ton/yıl’a çıkarılması için teknik proje çalışmaları ve diğer araştırmaların tamamlanmış olduğunu ve yatırımın ana ekipmanlarına ilişkin ön sözleşme görüşmelerine başlandığını belirtilmişti. Gelinen aşamada çelikhane yatırımının ön sözleşme görüşmeleri tamamlanmıştır. Çelikhane yatırımının 100 milyon USD tutarında gerçekleşmesi planlanmakta olup, yatırım kapsamında bugün itibarıyla; Sürekli Döküm Makinesi kurulumu için ana ekipman tedariki konusunda SMS CONCAST AG firması ile 11 milyon 500 bin EUR olmak üzere, Hava Ayrıştırma Tesisi kurulumu için ana ekipman tedariki konusunda AVIC INTERNATIONAL HANGZHOU COMPANY LTD ve AVIC ENDUSTRIYEL GAZ MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. firmaları ile toplam 16 milyon 700 bin USD olmak üzere anlaşma sağlanmıştır. Yatırıma 2 ay içerisinde başlanması ve 2023 yılı ikinci çeyrek sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Yatırımın son açıklanan bilançodaki aktiflere oranı %16’dır.

KLKIM… Şirket Yönetim Kurulu’nun 05.08.2021 tarih ve 2021/46 sayılı toplantısında; artan talebe bağlı olarak, yurtdışı yatırımların ihtiyacı olan konsantre ürünlerin üretimi amacıyla, Mardin Organize Sanayi Bölgesi’nde kuru harç ilave hattı kurulmasına ilişkin yapılan çalışmaların değerlendirilmesi neticesinde; söz konusu yatırım için 23.000.000,-TL tahsis edilmesi suretiyle Mardin Organize Sanayi Bölgesi’nde kuru harç ilave hattı kurulmasına karar verilmiştir.

KOZAL… Şirketin %100 oranında iştiraki olan Londra merkezli Koza Ltd’nin İngiltere mahkemelerinde devam eden hukuki sürecine ilişkin olarak 17 ve 18 mayısta görülen duruşmanın kararı belli olmuştur. Bu doğrultuda İngiliz mahkemelerince, Kayyumların ve yönetim kurulu üyelerinin atamalarının Türk iç hukuk düzenini ilgilendirdiği, ilgili atamaların Türk hukuku uyarınca geçerli atamalar olduğu ve bunun hiçbir şekilde İngiliz kanunları uyarınca İngiliz mahkemeleri tarafından değerlendirilmesi gereken bir konu olmadığı belirtilmiştir. Ek olarak, Koza Altın’ı temsil eden kayyumların veya yönetim kurulu üyelerinin bu yetkilerinin Türk hukuku uyarınca belirleneceği ve Türk hukuku uyarınca ilgili kişilerin tartışmasız olarak yetkili olduğu İngiliz mahkemeleri tarafından kabul edilmiştir. İlgili Karar şirket lehine olup kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.

 KUYAS… Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Mevzuatı Kurumsal Yönetim İlkeleri ve günün gereklerine yönelik olarak “Şirketin Unvanı” başlıklı 2. maddesinin, “Merkez ve Şubeler” başlıklı 3. maddesinin, “Şirketin Amaç ve Konusu” başlıklı 4. maddesinin, “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6. maddesinin, “Yönetim Kurulu” başlıklı 9-1. maddesinin, “Şirketin Temsili” başlıklı 9-3. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine ilişkin, 22.02.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurusu yapılan Ana Sözleşme Tadil Metinlerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 26.03.2021 tarih ve E29833736-110.04.04-4105 sayılı izni ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 01.04.2021 tarih ve E50035491-431.02-00062901684 sayılı izni ile onayları alınmıştır. Esas sözleşme tadil metinleri yapılacak olan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmuş olup, kabul edilmiştir.

KUYAS… 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında; 2020 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması, maddesi uyarınca 01.01.2020- 31.12.2020 Faaliyet Dönemine ait geçmiş yıl zararları sebebiyle, kar dağıtımı yapılmaması oylamaya sunuldu oy birliği ile karar verildi.

MEGAP… Firma önceki günlerde ÇED süreci tamamlanan Adıyaman Besni Organize Sanayi Bölgesindeki fabrika yerleşkesinde yapacağı Örme Kumaş Boyama Tesisi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na 90 Mİlyon TL lik Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu yapılmıştır.

MMCAS… Şirketin 30.07.2021 tarihinde yapılan 2019-2020 yılları olağan genel kurul toplantısında; ilgili finansal tablolarda dağıtılabilir dönem karı oluşmadığı için kar payı dağıtılmamasına ilişkin yönetim kurulunun 05.04.2021 tarihli kararı görüşülmüş, müzakere edilmiş ve genel kurul bilgilendirilmiştir.

MERIT… Şirket sermaye artışından elde ettiği 219.976.992,26 TL tutarındaki fonu sermaye artış kararına uygun olarak, sahip olduğu tüm otelleri tarafımızdan işletilen ve aynı zamanda grup şirketi olan Voyager Kıbrıs Limited’in sermaye artışında kullanılmak üzere transfer etmiştir. Bu tutara ilave olarak öz kaynaklardan sağlanan 13.023.007,74 TL ile birlikte toplam 233.000.000 TL tutarında sermaye artışı gerçekleşmiştir. Böylece Voyager Kıbrıs Limited’in sermayesi 1.050.000.000 TL’den, 1.283.000.000 TL’ye çıkartılmış olup şirket iştirak payı %19,71’e yükselmiştir. Voyager’ın 1.283.000.000 TL tutarında yeni sermayesi 05.08.2021 bugün itibarıyla KKTC Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi tarafından tescil edilmiştir.

OTKAR… İETT Genel Müdürlüğü’nün açmış olduğu, 100 adet dizel körüklü tip otobüs ve araçların 3 yıllık bakımını içeren ihalede en iyi fiyat şirketten verilmiştir. İhale sonucunun kesinleşmesi için, Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, alıcı kurumdan sözleşme imzalanmasına ilişkin davet mektubunun gelmesi beklenecektir.

 RTALB… Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCR tanı kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması kapsamında, 16.04.2021 tarihinde verilen 1.800.000 adet ürün siparişinin teslimatı bugün itibarıyla tamamlamıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında teslimi gerçekleşen tanı kiti sayısı toplam 7.400.000’e ulaşmıştır.

 SNKRN… Şirket bağlı ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş., Prizma Elektrik Ldt. Şti. ve KSK İnşaat ve Ticaret A.Ş. ile kurdukları SNK-PR-KSK Adi Ortaklığı’nın, Dicle Kök Enerji Yatırım A.Ş. firması arasında imzaladığı 52.727.350,29 TL. bedelli sözleşmeye istinaden 05.08.2021 tarihinde (bugün), ilk hak ediş karşılığı olarak 640.000 TL. bedel tahsil edilmiştir. Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.; Öncü Metal Ltd. Şti ile kurdukları SNK-ÖNCÜ Adi Ortaklığı’nın, Dicle Kök Enerji Yatırım A.Ş. firması arasında imzaladığı 26.293.846,33 TL .bedelli sözleşmeye istinaden 05.08.2021 tarihinde ( bugün) ilk hak ediş karşılığı olarak 174.026,71 TL, bedel tahsil edilmiştir.

ULUUN… %100 Bağlı Ortaklık olan Rolweg S.A , Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)’ nun 04.08.2021 tarihinde yapmış olduğu Buğday İthalatı ihalesinde vermiş olduğu teklif ile 14.934.000 USD ( 127.536.360 Türk Lirası) değerinde ihale kazanmıştır.

VERTU… Şirketin %10 oranında iştirak ettiği Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş.’nin halka arz işlemleri kapsamında Şirket Esas Sözleşmesi’nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na ön izin başvurusunda bulunulmuştur.

 Halka Arz: Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin halka arzı onaylandı.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu