Gündem

Piyasadan haberler

ACSEL… Şirketin 17.06.2021 tarihli (bugün) yönetim kurulu toplantısında, Şirket kar dağıtım politikası kapsamında, sunulan kar dağıtım tablosuna uygun şekilde, şirket çıkarılmış sermayenin %9,00’i oranında toplam 964.953 TL (brüt) nakit kar payı dağıtılması hususunun genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

ANELE… Şirket tarafından Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik Kampüs Projesi Su İşleme Tesisi, Arıtma Tesisi, Giriş Merkezi ve 3 adet Nizamiye Binası elektrik işlerinin yapılmasına yönelik 11.500.000 Türk Lirası tutarındaki teklif proje işvereni Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. tarafından uygun bulunmuş olup, sözleşme görüşmelerine başlanacağı şirkete bildirilmiştir. Projenin 2022 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

ANHYT… Şirketin 01.01.2021-31.05.2021 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 606.917.961,92.-TL, hayat dışı 909.643,92.-TL olmak üzere toplam 607.827.605,84.-TL olarak gerçekleşmiştir.

 BERA… Yönetim Kurulunun 10.03.2021 tarihli toplantısında; Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri/Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklanmış olunan “Kâr Dağıtım Politikası” dikkate alınarak; – TTK ve VUK hükümlerine göre düzenlenmiş Konsolide olmayan yasal kayıtlara göre 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde 27.776.125,05 -TL tutarında ” Dönem Zararı” oluştuğu, – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II 14-1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu hazırlanmış, Bağımsız Denetimden geçmiş, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara göre; Esas Faaliyet Karı , Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / Giderler , Sürdürülen Faaliyetler “Ertelenmiş Vergi Geliri” ve “Dönem Vergi Gideri” ile birlikte dikkate alındığında Ana Ortaklık Payının 352.292.988-TL olduğu, görülmektedir. Bilindiği üzere Holdingin gelir ve dolayısıyla karının kaynağı iştirak ve bağlı ortaklıklarından elde ettiği kar paylarından oluşmaktadır. Pandemi tedbirleri nedeniyle 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 13 maddesinde yapılan düzenlemede, 2020 yılında yapılacak 2019 yılı kar dağıtımlarının % 25’i geçemeyeceği, önceki dönemlere ilişkin kar ve yedeklerin dağıtıma konu edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Bu düzenleme gereğince 2020 yılında iştirak ve bağlı ortaklıklarından yeterli düzeyde kar payı alınamamış olup, bu durumun sonucu olarak Holdingin konsolide olmayan mali tablolarında 27.776.125,05 -TL tutarında ” Dönem Zararı” bulunması nedeniyle kar dağıtım kararı alınması yasal olarak mümkün bulunmamaktadır.

DITAS… 16 Haziran 2021 tarihli “Bağlı ortaklığın kapatılması” başlıklı özel durum açıklamsına istinaden, Şirket daha önce konsolide olarak açıkladığı finansal raporlarını, 30 Haziran 2021 (dahil) tarihinden itibaren solo olarak açıklayacaktır.

DOAS… Distribütörlüğü sürdürülmekte olunan Seat marka araçların ve yedek parçaların Türkiye’de dağıtım, satış ve pazarlanmasına ilişkin Seat SA ile Şirket arasında akdedilmiş İthalatçılık Sözleşmesi; Seat SA’nın yeni teknolojiler ve ileri dijitalleşme temelli başlattığı küresel değişim ve gelişim stratejisinin uzantısı olarak süresiz şekilde yenilenmiştir.

HUBVC… 15.06.2021 tarihli açıklama kapsamında bugün iştirak Workiom’a 80.000 ABD Doları ödeme yapılmıştır. “30.04.2021 tarihli KAP açıklamasında özetle; İştirak Workiom Teknoloji A.Ş.’ne (“Workiom”) 20.000 ABD Doları tutarında borç verildiği ve bu borç karşılığında, Workiom tarafından yapılması planlanan emisyon primli sermaye artışına, Şirketin talebi halinde katılma hakkına sahip olacağı açıklanmış idi. Workiom ile yapılan 16.10.2020 tarihli Hisse Edinim Hakları, Yatırım ve Hissedarlar Sözleşmesi’nde yer alan 100.000 ABD Doları ek yatırım opsiyonunun kullanılmasına karar verilmiş olup, daha önce Workiom’a verilen 20.000 ABD Dolarına ilaveten 80.000 ABD Doları daha sermaye avansı olarak ödenecek olup, işbu toplam 100.000 ABD Doları karşılığı olarak, Workiom’un yapılması planlanan genel kurulunda yapılacak sermaye artışı ile Workiom’daki mevcut pay %5’den %10’a çıkacaktır.

ORGE… Şirketin devam eden işleri arasında yer alan Dudullu-Bostancı Metro Projesi’nde, Scada kapsamındaki elektrik işlerine ilişkin 461.000 Euro+KDV tutarındaki teklifin kabul edildiği İşveren Elmak Kontrol Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından Şirkete bildirilmiştir. İşveren ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. İşin Haziran 2022’de bitirilmesi planlanmaktadır.

OZBAL… Şirketin 17.06.2021 tarihli ve 2021/8 sayılı Yönetim Kurulu doğrultusunda; Şirketin (“Özbal Çelik”), Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. (“Erciyas Çelik”) ile, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Birleşme Ve Bölünme Tebliği (II-23.2), Önemli Nitelikteki İşlemler Ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Ticaret Sicil Yönetmeliği, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Erciyas Çelik’e devrolması suretiyle Erciyas Çelik bünyesinde birleşilmesine , Birleşme işleminin, işleme taraf şirketlerin bağımsız denetime tabi tutulmuş 31.12.2020 tarihli finansal tablolarının esas alınarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Birleşme işleminin, Özbal Çelik’in sağlıklı bir operasyonel ve finansal yapıya kavuşması suretiyle, birikmiş geçmiş dönem borçlarını ve tüm finansal yükümlülüklerini yerine getirebilecek duruma getirileceği ve yönetim ve ortaklık yapısında, faaliyet konularında bir değişiklik olmaksızın grup içinde yapılacak birleşme ile yönetimde yalınlaşma temin edileceği gerekçeleri ile Önemli Nitelikteki İşlemler Ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3)’nin “Ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet halleri” başlıklı 16. Maddesinin (c) ve (g) bentleri doğrultusunda şirket bakımından ayrılma hakkından muafiyet koşullarının sağlanmış olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle SPK’dan anılan bentler uyarınca ayrılma hakkı kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet tanınması talebinde bulunulmuştur. KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. tarafından hazırlanmış olan Uzman Kuruluş Raporu, bu rapor uyarınca hazırlanmış Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu, Duyuru Metni Taslağı ve ilgili mevzuat uyarınca hazırlanması gereken sair bilgi ve belgeler ile birlikte 17.06.2021 tarihinde SPK’ya başvuru yapılmıştır.

PEKGY… Şirket ortaklarından Sn. Hasan Peker Şirket bedelli sermaye artırım süreci kapsamında, 7.600.000 TL’lik rüçhan haklarını kullandığını şirkete bildirilmiştir. Şirket ortaklarından Sn. Ayşegül Peker Şirket bedelli sermaye artırım sürecinde, rüçhan haklarını kullanmaya başladığını ve bu kapsamda 11.266.932,92 TL’lik rüçhan haklarını kullandığını tarafımıza bildirilmiştir.

TKFEN… Bağlı ortaklıklardan GATE İnşaat’ın (%100 Tekfen İnşaat ortaklığı) %50 pay sahibi olduğu İstek Construction LLP şirketi Kazakistan’da NCOC (North Caspian Operation Company N.V.) firması ile, mevcut tesislerde tadilat-inşaat hizmetleri sağlanmasına yönelik 5 yıl süreli bir çerçeve sözleşmesi imzalamıştır.

TRGYO… İhalenin onaylanması ile birlikte, Şirket ile KİPTAŞ arasında “İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Güzeltepe (Alibeyköy) Mah. Kiptaş Finanskent 2. Etap İnşaatlarının Kat Karşılığı Usulü ile Yapılması İşine ait” sözleşme imzalanmıştır. İmzalanan sözleşmeye göre; Sözleşme kapsamında inşa edilerek paylaşıma konu edilecek emsale esas 578.400 m2’lik inşaat alanının %45,72’lik kısmı KİPTAŞ’a, %54,28’lik kısmı da YÜKLENİCİYE ait olacaktır. Şayet emsale esas inşaat alanında artış olması halinde bu alana yapılacak ilave inşaatları taraflar aynı oranlarda paylaşacağı ifade edilmiştir. Bahse konu “Kat karşılığı usulü ile İnşaat yapılması” sözleşmesi kapsamındaki işler tamamlanmış olup, 16.06.2021 tarihinde İstanbul, Eyüpsultan, 858 Ada, 2 Parsel’de yer alan 43.405,61 m2 arsanın (5.Levent 2. Etap konut projesi yapılacak arsa) 2484745/434056 hissesi şirketçe Silahtar Abdullahağa Vakfı’ndan devralınmıştır. Bugün itibariyle, söz konusu arsanın şirkete ait hissesi 2588245/4340561 seviyesine ulaşmış olup, toplam büyüklüğü ise 25.882,45 m2’dir. Aynı sözleşme kapsamında, şirkete ait yükümlülükler tamamlandığı için, 858/2 parselin diğer hisseli maliki olan Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait olan 1752316/4340561 hisseli payın ise idari işlemlerin tamamlanmasını müteakip Şirketçe devralınması beklenmektedir.

 TRILC… Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen hemodiyaliz solüsyonu ihalesi Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. Markası olan Diadol ile uhdemizde kalmış.

TSPOR… Şirket ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bangaly Fode Koita arasında 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2021-2022 futbol sezonu için 1.100.000.-Eur garanti ücret, 2022-2023 futbol sezonu için 1.150.000.-Eur garanti ücret, 2023-2024 futbol sezonu için 1.200.000.-Eur garanti ücret ödenecektir. Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 333.000.-EUR imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %7’si ödenecektir.

VERTU… Şirketin 17.06.2021 tarihli (bugün) yönetim kurulu toplantısında, Şirket kar dağıtım politikası kapsamında, sunulan kar dağıtım tablosuna uygun şekilde, şirket çıkarılmış sermayenin %5,00’u oranında toplam 2.600.000 TL (brüt = net) nakit kar payı dağıtılması hususunun genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

VERUS… Şirketin 17.06.2021 tarihli (bugün) yönetim kurulu toplantısında, Şirket kar dağıtım politikası kapsamında, sunulan kar dağıtım tablosuna uygun şekilde, şirket çıkarılmış sermayenin %2,00’i oranında toplam 1.400.000 TL (brüt) nakit kar payı dağıtılması hususunun genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

ARENA… SPK, Arena Bilgisayar’ın pay ihracını onayladı. Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin pay ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 68 milyon TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak. Şirketin mevcut 32 milyon TL olan sermayesi artırım sonrasında 100 milyon TL’ye çıkacak.

A1CAP, ACP… SPK, A1 Capital’in Ayvalık’ta irtibat bürosu açmasını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin “Vehbibey Mahallesi, Barbaros Caddesi No: 3 D: 3 Ayvalık/BALIKESİR” adresinde irtibat bürosu açılması talebiyle yapmış olduğu başvuru olumlu karşılandı.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu