Gündem

Piyasadan haberler

ANELE… 24.05.2021 tarihli KAP bildiriminde; Birleşik Arap Emirlikleri’nde kurulu bağlı ortaklığımız Anel Emirates LLC nin üstlenmiş olduğu Abu Dhabi Uluslararası Havalimanı Elektrik işleri ile alakalı projemiz işvereni TAV-CCCArabtec JV (TCA JV) projenin ana işvereni Abu Dhabi Havalimanı idaresi (ADAC) ile olan sözleşmelerinin ADAC tarafından feshedildiğini, konunun TCA JV tarafından değerlendirildiğini ve önümüzdeki günler içerisinde daha net bilgi verileceğini tarafımıza bildirdiğini, yaşanan gelişmeler çerçevesinde konunun tüm yönleriyle değerlendirilip gerekli aksiyonların alınması hususunda Yönetim Kurulu’na yetkinin verildiği bilgisi paylaşılmıştı. Yönetim Kurulu verilen yetki çerçevesinde Abu Dhabi / Birleşik Arap Emirlikleri’nde kurulu Anel Emirates LLC şirketimizin işverenimiz TAV-CCC-Arabtec JV den olan alacakları ile alakalı olarak tahkim işlemleri başlatılmıştır. Tahkim başvurusu 25.05.2021 tarihinde yapılmış, ancak tahkim başvurusunun kabul edilip edilmeyeceği belli olmadığından Sermaye Piyasası Kurulu’ nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 6’ıncı maddesi kapsamında Şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmemesi ve yatırımcılarımızın yanıltılmasına yol açılmaması için tahkim başvurumuzun ertelenmesine karar verilmiştir. Yapılan tahkim başvurusu Abu Dhabi Ticari Uzlaşma ve Tahkim Merkezi (ADCCAC) tarafından kabul edilerek işleme alınmış ve Tahkim Merkezi tarafından 03.06.2021 tarihi itibariyle ilgili taraflara konu hakkında cevaplarını sunmaları ve tahkim heyetini oluşturmaları için gerekli bildirim yapılmıştır. Bu kapsamda erteleme kararı ile birlikte tahkim başvurumuzun kabul edildiğini kamuoyuyla paylaşırız.

BANVT…Şirket tarafından 25.05.2021 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile Bandırma Piliç Üretim Tesisimiz ile Bandırma İleri İşlem Tesisimizin üretim kapasitelerini artırmaya yönelik Şirketimiz tarafından toplam 46 Milyon ABD Doları tutarında yatırım yapılacağı ve bu yatırımın hem Şirket öz kaynaklarından hem de yatırım kredisinden finanse edileceği kamuya açıklanmıştı. Bu çerçevede, yatırım gerçekleştirilmesine yönelik olarak Vakıfbank ile 228 Milyon Türk Lirası tutarında yatırım kredisi anlaşmasının yapıldığını kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

GEDIK…” Eski Kuyumcular Mah. Anafartalar Cad. Acarlar İş Merkezi Dış Kapı No : 23 İç Kapı No : 1 Karesi – BALIKESİR ” adresinde yeni şube açılmasına onay verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmuştur.

MRGYO… Şirketin portföyünde yer alan gayrimenkul değerlerine ilişkin geçen yıl açıklanan 21.09.2020 tarihli değerleme raporlarında toplam değer 542.621.761 TL iken, bu dönem 31.05.2021 tarihli değerleme raporlarındaki gayrimenkullerin toplam değeri 179.784.852 TL artış ile 722.406.613 TL’ye çıkmıştır.

SNGYO… Bağlı ortaklığın Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 240.000.000 TL tutarındaki sermayesini temsil eden 240.000.000 adet paydan, toplam sermayesinin %25’ine karşılık gelen 60.000.000 adet payın halka arz edilmesine, ayrıca buna ilave olarak sermayesinin %5’ine karşılık gelen 12.000.000 adet pay için “ek satış” imkanı tanınmak suretiyle bu payların da halka arza konu edilebilmesine ve bu itibarla ek satış hakkı kullanımı dahil Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin sermayesinin %30’unu temsil eden 72.000.000 adet payın halka arz edilmesine ilişkin izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmış idi.

KAPLM… Çukurova Investments N.V.’nin Şirkette sahip olduğu her biri 0,01 TL nominal bedelli 584.407.915 adet paylarının tamamının yine Çukurova Grubu şirketi olan Borak S.A. firmasına devri ile ilgili hisse alım ve satım sözleşmesinin bugün itibari ile imzalandığı tarafımıza bildirilmiştir. Borak S.A., hisse devir işlemleri tamamlandığında 18,370,286 USD bedel karşılığında şirket sermayesi içerisinde % 29,22 oranında toplam 5.844.079,15 TL nominal bedelli, 584.407.915 adet paya sahip olacaktır. Şirketin kontrolünde herhangi bir değişiklik gerçekleşmediği için, SPK’nın Pay Alım Tebliği II-26.1 kapsamında çağrı yükümlülüğü doğmayacaktır.Çukurova Investments N.V.’den tarafımıza verilen bilgiye göre, DS Smith Packaging International B.V. (“DS Smith”) ile geçmişte imzalanan Hisse Rehin Sözleşmesi’ne istinaden DS Smith lehine 583.324.582 adet hisse üzerine 1. derecede tesis edilen rehin, yukarıda bahsi geçen hisse satış sözleşmesine bağlı hisse devir işlemleri tamamlandığında geçerliliğini koruyacaktır.

RYGYO,Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresinin Genel Kurulda Onaylanması ve Tescili Hk…. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04/02/2021 tarih ve 1304 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333.maddesi hükmü gereğince, T.C.Ticaret Bakanlığı’ndan 19/02/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061638749 sayılı yazısı ile gerekli izin alınan Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 8.maddesinin tadili 25/05/2021 tarihinde yapılan 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul’da onaylanmış, tescili ise İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce 03/06/2021 tarihinde yapılmıştır.

DAGI… Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Azize BAKAN 03.06.2021 tarihi itibariyle Şirketden ayrılmıştır. Kendisinin yerine Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nde en kısa sürede yeni bir personel görevlendirilecek olup görevlendirmesi yapılacak kişinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri, görevlendirme yapıldığında kamuya duyurulacaktır.

ODB, ODEA…Yönetim Kurulumuzun 31 Mayıs 2021 tarihinde aldığı karar ile Yönetim Kurulu bünyesinde meydana gelen değişiklikler sonucunda;Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Bülent Adanır ve Philippe Elias Farid El-Khoury 31 Mayıs 2021 tarihi itibariyle banka Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinden ayrılmışlardır. Kendilerinin yerine yapılacak Yönetim Kurulu üye atamaları mümkün olan en kısa süre içerisinde gerçekleştirilecek ve BDDK nezdindeki üyelik süreçleri tamamlandığında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.Bu kapsamda, Sayın Adanır’ın Risk Komitesi Başkanlığı ve Denetim Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi üyelikleri ile Sayın El-Khoury’nin Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığı da sona ermiştir.

NIBAS… Şirket adına 1990-1995 yılları arasında muhtelif tarihlerde tahsis esilen mülkiyeti Niğde Organize Sanayi Bölgesi (Niğde OSB)’ne ait olan 144 ada 7 no.lu, 27.458,71 m2 yüzölçümlü sanayi parseli 11.864,95 m2 ve 15.598,59 m2 olmak üzere iki sanayi parseli olarak ifraz edilecek, Şirketimiz tarafından yapı kimyasalları üretimi faaliyetinde kullanılan 11.864,95 m2’lik kısmının tapusunun Şirketimiz adına tescil edilecek (mülkiyeti şirketimize geçecek), Şirketimiz tarafından kullanılmayan 15.598,59 m2 sanayi parseli de yeni bir yatırımcıya tahsis edilecektir. Ayrıca, 15.598,59 m2’lik kısım için ödediğimiz arsa tahsis bedelleri Niğde OSB tarafından yeniden değerleme oranları ile bulunan farkın %20’si kadar bedel eklenerek Şirkete iade edilecektir. Şirket Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, Niğde OSB tarafından alınan ve yukarıda özetlenen kararın uygulanması için gerekli onayların verilmesi ve başvuruların yapılmasına karar vermiştir.

YKR, YKYAT… Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri III, 39-1 no’lu “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları” hakkında tebliği kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’na 07.04.2021 tarihinde yapılan Gaziantep ilinde şube açma başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen onayın ardından 03.06.2021 tarihinde Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanarak tescil edilmiştir.

TUPRS…Şirketin yönetim kurulunda 31 Mart 2021 tarihinden bu yana görev yapmakta olan C Grubu pay sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) temsilcisi Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fatih Kılınç’ın yönetim kurulu üyeliğinden kendi isteği ile ayrılma talebi Şirkete iletilmiştir. Esas sözleşmenin 10’uncu maddesi uyarınca Şirketimiz C Grubu pay sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından aday gösterilecek yeni yönetim kurulu üye adayı Şirkete henüz bildirilmemiştir.

TTKOM… Şirket Türkiye Haber-İş Sendikası arasında başlayan 14. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde 60 günlük yasal görüşme süresi sona ermiş olup anlaşma sağlanamamıştır. Görüşmeler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tayin edilecek resmi arabulucu aracılığıyla devam edecek olup bu süreçte Şirket ve Sendika her zaman bir araya gelip Toplu İş Sözleşmesi imzalayabileceklerdir.

MNDRS… 17.04.2014 Tarih ve EÜ/4969-132/02832 numaralı EPDK Lisans kapsamında işletilmekte olan doğalgaz yakıtlı, termik-kojenerasyon tipindeki üretim tesis, 17.12.2020 tarihli ve 9813-11 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde yapılan tadil işlemiyle Birleşik Elektrik Üretim Tesisine dönüştürülmüştür. Bu kapsamda tekstil üretim tesislerimizin iç tüketiminin karşılanabilmesi amacıyla kurulumu tamamlanan 7,8779 MWp/6,200 MWe kurulu gücünde olan çatı üstü Güneş Enerjisi Santralı tesisimiz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı/Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ve TEİAŞ yetkililerinden oluşan Kabul Heyetinin yapmış olduğu kontrol ve incelemeler sonucunda işletmeye alınmıştır.

KATMR… 12.03.2021 tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurmuş olduğu ve Kenya Savunma Bakanlığı tarafından açılan 118 adet zırhlı araç alım ihalesinin şirket uhdesinde kaldığı tarafa bildirilmiştir. İhaleye ilişkin imza, teminat mektubu ve kredilendirme vb. prosedürler devam etmekte olup süreç tamamlandığında ihale bedeli netleştirilerek kamuoyuna gerekli açıklama yapılacaktır.

EPLAS… Şirket Kap açıklamalarımızdan da takip edileceği üzere; Üst Pazar başvurusu da yürütülen süreçlerden birisi olmuş ve Borsa İstanbul tarafından karar 01.06.2021 tarihinde verilmiştir. Yapılması planlanan sermaye artırımına ilişkin hazırlanacak izahnamede son bilgilerin yer almasını teminen çalışmalar devam etmekte olup, ivedilikle tamamlanması hedeflenmektedir; akabinde Sermaye Artırımına ilişkin SPK’ya yapacağımız başvurumuz Kap’ta kamuoyu bilgisine sunulacaktır.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu