Gündem

Piyasadan haberler

AGYO… Şirkete ait Atakule Alışveriş Merkezi’nin alçak kütle bölümünün yeniden inşa sürecinin tamamlanarak 29/10/2018 tarihinde faaliyete geçmesini müteakiben kule bölümünün kiralanması ve faaliyete geçmesi için çalışmalara başlanmış olup, kule bölümünün teknik altyapısı tümüyle yenilenerek, kiralanan bölümlerin kiracıların kullanım amacına uygun hale getirilmesine yönelik tadilat ve tefrişat işlemleri tamamlanmıştır. Kule bölümüne ait seyir terasının ve kiracılar tarafından işletilecek bölümlerin faaliyete geçirilmesi doğrultusunda, gerek Şirket gerekse kiracılar tarafından ilgili yasal mevzuat hükümleri uyarınca İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı temini amacıyla ilgili resmi makamlara gerekli başvurular yapılmış olup, onay süreci devam etmektedir. Bu bağlamda, Atakule Alışveriş Merkezi’nin gerek alçak kütlesine, gerekse kule bölümüne ilişkin tüm yatırım harcamalarının tamamlandığını ve ruhsat onay sürecinin tamamlanmasını müteakiben kule bölümünün de faaliyete geçeceğini kamuoyunun bilgisine sunarız.

ASELS… Uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik aviyonik sistemlerin ihracatı ile ilgili toplam bedeli 35.538.737 ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalamıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2022- 2023 yıllarında gerçekleştirilecektir.

AVHOL… Yeni Şirket Kuruluşu Hk… Şirket Yönetim Kurulu’nun 20.05.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda, atık yönetimi, geri dönüşüm alanlarında faaliyet gösterecek 6.000.000,00 TL sermayeli EGE KARMA KAUÇUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ unvanı ile yeni bir tüzel kişi şirket kurulmasına, kurulacak şirketin sermayesinin %67’sine denk gelen 4.020.000 TL ile ortak olunmasına, şirketin kuruluş işlemlerinin yürütülmesi için resmi makam ve mercilerden gerekli izinlerin alınmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

BEYAZ… Edirne Servis ve Otomotiv Anonim Şirketi’nin devir alınması ile sözleşme imzalanması hakkında… 03.05.2021 tarihinde yapılmış olunan özel durum açıklamasında belirtilmiş olunan; Edirne İlinde bulunan, Renault ve Dacia Bayiliğinin satın alınması ile ilgili görüşmeler sonuçlanmış olup, Edirne Servis ve Otomotiv Anonim Şirketi’nin, %100 oranında hisselerinin devir alınması ile ilgili anlaşmaya varılarak, devir sözleşmesi 20.05.2021 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında resmi kuruluşlar nezdinde iş ve işlemler başlatılacak olup, devir işlemlerinin tescili sonrasında gerekli açıklama yapılacaktır.

 DOAS… 12.02.2021 tarihli açıklamasında, n11.com ve Doğuş Otomotiv ikinci el otomotiv pazarındaki stratejik iş birliği fırsatlarını değerlendirmek üzere ortak bir çalışma grubu kurulmasına karar verildiği belirtilmişti. Kurumsal firmalar haricinde birçok kuruluşun faaliyet gösterdiği ve rekabetin yoğun olarak yaşandığı ikinci el araç pazarında; Doğuş Otomotiv / DOD markası, kurulduğu günden itibaren kullanıcı ihtiyaç ve beklentilerine, sektördeki yeni eğilimlere göre projeler geliştirmiş ve birçok yeniliği sektöre kazandırmıştır. Türkiye’nin e-ticaret konusunda en büyük oluşumlarından biri olan N11 ile ikinci el araç pazarındaki sektör tecrübesi ve bilgi birikimiyle Doğuş Otomotiv / DOD markası, N11 bünyesinde hayata geçirilen Garaj11 platformu üzerinde ikinci el araç pazarına yeni bir soluk getirme amacıyla işbirliğine gitmeye karar vermişlerdir. Bu kapsamda DOD markasının müşterilerine sunmakta olduğu ve ilgili mevzuatla belirlenen gerekliliklerin temelindeki güven ve hizmetlerdeki kalite anlayışının Garaj11 platformu üzerinden tüketicilerle buluşturulması hedeflenmektedir. SPK, Doğuş Otomotiv iştirakleri arasındaki kısmi bölünme işlemine ilişkin duyuru metnini onayladı. “Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirket) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 159 ila 179’uncu maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20’inci maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurulumuzun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde, Şirket aktifinde bulunan Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.’nin sermayesini temsil eden paylarının %48’ine tekabül eden 86.399.987 TL nominal değerli paylarının kısmi bölünme yolu ile Şirket’in %49 oranında iştiraki olan VDF Servis ve Ticaret A.Ş.’ye devredilmesi suretiyle gerçekleştirilecek iştirak modeliyle kısmi bölünme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metninin Kurulumuzca onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. “

GSDDE… Şirketin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında, GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’nin Malta veya Marshall Islands’da, %100 paylarına sahip olarak bir bağlı ortaklık kurmasına ve bu bağlı ortaklık ile Itochu Corporation arasında, Japonya’da inşa edilecek bir adet handysize kuru yük gemisi yapımı konusunda anlaşma şartlarının belirlenmesi ve gemi yapım sözleşmesi imzalanması için Şirket genel müdürü Eyup Murat Gezgin’e yetki verilmesine, katılanların oy birliği ile karar verildi.

GLYHO… Şirket iştiraki İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş’de satın alma opsiyonu kullanılması hakkında… Şirketin bağlı ortaklıklarından Actus Portföy Yönetimi A.Ş. ile İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.’nin (“İstanbul Portföy”) birleşmesi sonucu Şirketin İstanbul Portföy’ün sermayesinde sahip olduğu pay oranının %26,6 olduğu ve Şirketin İstanbul Portföy’ün ilave %40 hissesini satın almak üzere bir satın alma opsiyonu bulunduğu 25.09.2020 tarihinde duyurulmuştur. Şirket Yönetim Kurulu İstanbul Portföy’ün ilave %40 hissesini satın almak üzere ilgili satın alma opsiyonunun kullanılmasına karar vermiştir. İlgili opsiyonun kullanılması ile gerçekleşecek hisse devri sonucunda Hasan Turgay OZANER, Tufan DERİNER ve Alpaslan ENSARİ’nin sahibi olduğu, İstanbul Portföy’ün sermayesinin %40’ına tekabül eden her biri 1,-TL, toplam 5.673.600,-TL nominal değerli 5.673.600 adet pay Şirkete devrolacaktır. Öngörülen hisse devri sonrası Şirket, İstanbul Portföy’ün %66,6 hissedarı haline gelirken Hasan Turgay OZANER, Tufan DERİNER ve Alpaslan ENSARİ, İstanbul Portföy’de toplam %21,5 hisse oranı ile hissedar olarak kalmaya devam edeceklerdir. Öngörülen hisse devri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabi olup gerekli izin alındıktan sonra tamamlanacaktır.

GSDHO… Bağlı ortaklık GSD Shipping B.V. ile Itochu Corporation arasında 9 Nisan 2021 tarihinde varılan anlaşma çerçevesinde Japon Imabari tersanesinde inşa edilecek olan 2 adet handysize kuru yük gemisi için GSD Shipping B.V. tarafından belirlenmesi öngörülen alıcılarla ilgili olarak, gemilerden bir tanesinin %100 oranındaki bağlı ortaklık GSD Shipping B.V.’nin %100 oranında bağlı ortaklığı olarak Malta ya da Marshall Adaları’nda bu amaçla kurulacak şirket tarafından, diğerinin ise %68 oranındaki bağlı ortaklık GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’nin %100 oranında bağlı ortaklığı olarak Malta ya da Marshall Adaları’nda kurulacak şirket tarafından satın alınması amacıyla Itochu Corporation ile bu şirketler arasında gemi yapım sözleşmesi yapılması kararlaştırılmıştır.

KOZAL… Şirket Kaymaz altın madeni 2. Atık Depolama Tesisi projesi hakkında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ÇED olumlu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması için Eskişehir 1. İdare Mahkemesi 2020/302 E. sayısıyla dava açıldığını ve açılan davada, davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yanında müdahil olunduğu KAP’ta, Finansal Raporlar dipnotlarında ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda açıklanmıştı. Şirkete bugün tebliğ edilen karara göre, 1. İdare Mahkemesi gerekçeli kararına göre, çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararında hukuka ve mevzuata bir aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılarak davanın reddine karar verilmiştir. Bu durum şirketin lehine sonuçlanmıştır.

OZRDN… Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Süre Uzatımı SPK Onayı hk… Şirket kayıtlı sermaye tavanının; 30.000.000-TL(OtuzmilyonTürkLirası)’den 100.000.000- TL (YüzmilyonTürkLirası)’ye artırılması, kayıt sermaye tavanının 2021-2025 yılları için ( 5 yıl süre ile) geçerli olması ve Şirketin esas sözleşmesinin; 6., 7., 8., 9., 13., 15. Maddelerinin tadili ve 23. ve 24. maddelerinin eklenmesi konularında yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından değerlendirilmiş olup, ekteki şekilde değiştirilmesi Kurul’ca uygun görülmüştür. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936876

SELGD… Yönetim Kurulu’ nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin okunması, müzakere edilerek Genel Kurul’un onayına sunulması, Şirket Yönetim Kurulu’ nun 12.03.2021 tarih 2021-296 sayılı kararı gereği; Şirketin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)’ na uygun olarak hazırlanan, SPK’ nın konuya ilişkin kararları uyarınca bağımsız denetimden geçmiş, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun hazırlanan; 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında oluşan karın Şirketin geçmiş yıl zararları olması nedeniyle, karın geçmiş yıllar zararlarına aktarılması Genel Kurul’un onayına sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

TRGYO… Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Sonucu… Şirketin 21.04.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; Şirketin, 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)’nun II-14.1 sayılı tebliği kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen uyulması zorunlu formata uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetçi denetiminden geçmiş olan Finansal Tablolarına göre, 2020 yılı faaliyetlerinden 293.000.924 TL dönem karı, Vergi Usul Kanunu (VUK ) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre 132.197.320,20 TL dönem zararı gerçekleşmiştir. Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre oluşan zarar nedeni ile kar dağıtımı yapılmayacak olup, bu durumun Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

SELGD… Şirket kayıtlı sermaye tavanının 30.000.000 TL ‘den 150.000.000 TL’ye 2025 yılı sonuna kadar çıkarılması için hazırlanmış, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı’ndan izinleri alınmış Şirket ana sözleşmesinin Sermayesi başlıklı 6. Maddesi’ nin değişikliği pay sahiplerinin onayına sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

TUCLK… Şirket Magna Polonya araç tavan sistemleri fabrikası için Porsche 983 Tip spor araçlarda kullanılacak olan 3 farklı yapı parçaları üretimi için tedarikçi ve stratejik partner olarak seçilmiştir. -Silafont 36 özel alaşım kullanılarak imal edilecek olan komplex parçalar 70.000 Set olarak üretimi planlanmaktadır. -Seri üretim 2024 başlayacak olup, 2029’a kadar devam etmesi planlanmaktadır. -Bu süre zarfında toplam 4.011.000 € satış cirosu elde edilmesi planlanmaktadır. Şirket, Marelli-Power Train Slovakya fabrikasının ihtiyacı kapsamında VNT actuator parçalarının seri üretimi için seçilmiştir. -VNT Actuator parçaları olarak tanımlanan bu parçaların seri üretimleri 2022 de başlayacak olup, 2025 sonuna kadar devam edecektir. -Bu süre zarfında toplam 7.961.583 € satış cirosu elde edilmesi planlanmaktadır.

 YAPRK… Şirkette bulunan hayvan barınaklarının bir bölümünün çatılarına 434 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulması ile ilgili yatırım tamamlanmış olup Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ile 20.05.2021 tarihinde kabul tutanağı imzalanmıştır.

 YKSLN… Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen, 125.000.000 TL çıkarılmış sermaye tutarının, 152.500.000 TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanına yaklaşmış olması sebebiyle, kayıtlı sermaye tavanının 152.500.000 TL’den 600.000.000 TL’ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 5 yıl daha uzatılması için Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye ve Payların Nev’i ve Devri” başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi ve Şirketin Kayıtlı sermaye tavanının 152.500.000 TL’den 600.000.000 TL’ye artırılması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu’na 25.01.2021 tarihinde yapılan başvuru, 28.01.2021 tarihinde olumlu sonuçlanmıştır. İşbu görüş çerçevesinde esas sözleşme değişikliği izni alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı’na müracaat edilerek, 11.02.2021 tarihinde gerekli izinler alınmıştır. Alınan görüş ve izinler çerçevesinde yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

YKSLN… Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-19.1) sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan 2020 mali yılı Kar Dağıtım Tablosuna göre; Şirketin 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) (II-14.1) sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen mali tablolarında, Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı 15.790.622,00 TL ve Dönem Karı ise 12.661.446,00 TL olarak belirlenmiştir. Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre hesaplanmış olan Genel Kanuni Yedek Akçe (915.945,42 TL) tutarının ayrılması ve ilgili mali dönem vergilerinin düşülmesinin ardından, 11.745.500,58 TL net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmaktadır. İlgili dönemde yapılan bağışlar eklendikten sonra “bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı” 11.756.500,58 TL olmuştur. Şirket Yönetim Kurulu’nun 06.04.2021 tarihli kararı ile 2020 yılına ait 11.745.500,58 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karından 4.300.000 TL’nin nakit kar payı olarak dağıtılmasına, kalan kar tutarının geçmiş yıllar karlarına eklenmesine, nakit dağıtılacak kar payının 07.10.2021 tarihinde ödenmesine, kar payı dağıtımı hususunun 2020 Yılına ait olağan Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere teklif edilmesine, karar verilmiştir.

YYAPI… Yönetim Kurulu’nun 2018, 2019 ve 2020 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması, -Şirketin 2018 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımı yapılamamasına, 4.366.148,70-TL olan 2018 yılı mali zararının geçmiş yıl zararları hesabında bırakılmasına, -Şirketin 2019 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımı yapılamamasına, 6.217.723,64-TL olan 2019 yılı mali zararının geçmiş yıl zararları hesabında bırakılmasına, -Şirketin 2020yılı faaliyetleri sonucunda oluşan 16.695.824,76-TL Kar’ın dağıtılmayıp geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesine ilişkin teklifler Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

 ZOREN… Şirketin sermayesini temsil eden paylarının tamamına sahip olduğu, Dubai Uluslararası Finans Merkezi’nde (Dubai International Financial Center) kurulu Zorlu Enerji Asia Holding Limited şirketinin, iş planı değişikliği sebebiyle tasfiye edilmesine karar verilmiştir. 20 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla Zorlu Enerji Asia Holding Limited şirketinin tabii olduğu ülke kanun ve kuralları çerçevesinde gerekli tasfiye işlemlerine başlanmıştır.

INVEO… INVEO Yatırım Holding A.Ş.’nin, potansiyeli yüksek şirketlere ortak olmak, finansal ve entelektüel sermaye koyarak bu şirketlerin değerini maksimize etmek politikası doğrultusunda; Yönetim Kurulunun 18.05.2021 tarihinde aldığı karara istinaden HOP Teknoloji A.Ş.’ ye yatırım yapılarak %15,5 oranında iştirak edilmesine, bu kapsamda şirket ortakları ile sözleşme imzalanmasına karar verildiğini; bu doğrultuda ilgili şirkete toplamda 24.204.145 TL finansman sağlanacağını ve bu tutarın şirketin gelecek dönemdeki vizyonuna ulaşması için büyümesini hızlandırmak ve elektrikli skuter alımı için kullanılacağını ve bu finansmanın 2.490.480 TL’sinin şirkete doğrudan sermaye şeklinde, geri kalan kısmının ise 36 ay eşit taksitte tahsil edilecek borç finansmanı şeklinde olacağını açıklanmıştı. Şirketin 19.05.2021 tarihli özel durum açıklamasına konu HOP Teknoloji A.Ş. paylarında yapılacak olan %15.50 oranındaki iştirak edinimine ilişkin 2.490.480 TL tutarındaki ödeme bugün (20.05.2021 tarihinde) gerçekleşmiştir.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu